ŠTATÚT SÚŤAŽE

“Vyhraj Fotoobraz alebo Fotokalendár”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: H2K Group, s.r.o.
Sídlo: Záhorácka 4/60, 901 01 Malacky
IČO: 35855371
DIČ: 2021617356
Zapísaný v registri: Okresného súdu Bratislava I

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 13. 12. 2019 do 17. 12.2019. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov.
Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti H2K Group, s.r.o.

4. Podmienky účasti v súťaži:
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže uhádol, alebo sa čo najbližšie priblížil ku správnej odpovedi. V súťaži sa tipuje hmotnosť obrazu 90 x 60 cm v gramoch.

5. Výhra
Výhrou v súťaži je fotoobraz v rozmere 90 x 60 cm vyrobený z dodanej fotografie, alebo fotokalendár, 13 listový, nástenný vo formáte A3, podľa vlastného výberu.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Víťazom sa stáva účastník so správnym tipom, alebo účastník, ktorý sa svojím tipom najviac priblíži správnej hodnote. Správnu hodnotu zverejníme po ukončení súťaže a je výstupom z merania tlačovej úlohy kontrolerom v tlačiarni. V prípade viacerých správnych tipov, budú určený dvaja výhercovia losovaním.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB profile H2K Group. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade zopakuje určenie víťaza alebo žrebovanie.

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry osobným odberom, alebo inou formou po vzájomnej dohode.

8. Ochrana osobných údajov
Účastník súťaže uvedením komentára pod konkrétny súťažný príspevok vyjadruje svoj súhlas s tým, aby vyhlasovateľ súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko uvedené na Facebooku, za účelom organizácie a vyhodnotenia súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie, že bez jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu vyhlasovateľ súťaže nie je schopný zaradiť účastníka do súťaže, a tým na jeho komentár nebude prihliadať. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia 28 a  §29 zákona, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

­9. Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Malackách, dňa 12. 12. 2019